1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

  โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

 • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • สนามฝึกหัดขับรถ

 • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
  สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

บริการของเรา

บริการของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไว้ให้บริการ ดังนี้
(1) ทดสอบปฏิกิริยา ทดสอบความสามารถในการเบรกเท้า 3 ครั้ง หากสามารถใช้เบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • 1. ภาพอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยา
 • (2) ทดสอบสายตา ดังนี้
 • ก. ทดสอบสายตาทางกว้างถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุมกว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • 1. ภาพอุปกรณ์ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ข. ทดสอบสายตาทางลึกให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 เมตร ถึง 3.50 เมตร รวมสามครั้ง หากผลการทดสอบห่างจากจุดที่กำหนดไม่เกิน 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • 1. ภาพอุปกรณ์ทดสอบสายตาทางลึก
 • ค. ทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถให้ผู้เข้ารับการทดสอบดู สีเขียว สีแดง และสีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยอยู่ห่างจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร และให้อ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละสามครั้ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • 1. ภาพอุปกรณ์ทดสอบการมองเห็นสี
 • เรียนภาคทฤษฎี

  บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ และการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่งผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่จำเป็นต้องรู้ โดยการอบรมภาคทฤษฏีใช้เวลา 5 ชั่วโมง
  1. ภาพห้องอบรมภาคทฤษฎี
  2. ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
  3. ภาพครูฝึกอบรม

  เรียนภาคปฏิบัติ

  บริการสอนขับรถยนต์ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติ ภายในสนามฝึกหัดขับรถที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด การฝึกหัดขับรถใช้เวลา 10 ชั่วโมง เป็นการฝึกภายในสนามฝึกมาตรฐานของทางโรงเรียน 7 ชั่วโมง และฝึกขับบนถนนจริง 3 ชั่วโมง
  1. ภาพใหญ่สนามฝึกหัดขับรถ
  2. ภาพรถฝึกหัดขับ
  3. ภาพสนามฝึกหัดขับ
  4. ภาพศาลาที่พักระหว่างฝึกหัดขับรถ
  5. ภาพครูฝึกสอนขับรถ

  สอบภาคทฤษฏีและสอบภาคปฏิบัติ

  ทำการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  (1) สอบภาคทฤษฏี โรงเรียนมีการสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) เกณฑ์การสอบใบอนุญาตขับรถ ต้องทำการสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 90 เปอร์เซ็นต์ (45 ข้อขึ้นไป)
 • 1. ภาพห้องสอบภาคทฤษฎี
 • 2. ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบภาคทฤษฎี
 • 3. ภาพครูควบคุมการสอบ
 • (2) สอบภาคปฏิบัติ โรงเรียนมีการสอบขับรถด้วยสนามฝึกหัดขับรถที่ได้มาตรฐานของโรงเรียน
  การสอบภาคปฏิบัติขับรถยนต์ ให้สอบรวม 3 ท่า ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 เป็นท่าบังคับ และเลือกสอบอีก 1 ท่า ตามความเหมาะสมของสนามสอบแต่ละแห่ง ท่าที่ใช้สอบ มีดังนี้
 • ท่าบังคับท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • - ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร
 • - ต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร
 • - ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง
 • ท่าบังคับท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • - ล้อรถต้องไม่ทับเส้น ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก
 • - ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว
 • - เครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
 • ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • - ต้องเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง
 • - ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก
 • - ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้าย
 • - ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง
 • ออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบ

  ผู้ที่สอบผ่านทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบให้ หนังสือรับรองฉบับนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

  อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาต

  ให้บริการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
  (2) การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ชั่วโมง
  (3) มารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
  ให้บริการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ครบกำหนด 5 ปี จำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  (1) การขับรถอย่างปลอดภัย
  (2) มารยาทในการขับรถ

  ให้คำปรึกษาการยื่นขอใบอนุญาตขับรถ

  ทางโรงเรียนยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานการขอใบอนุญาตขับรถของผู้เรียนที่สำนักงานขนส่ง
  หลักฐานประกอบคำขอ มีดังนี้
  (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมภาพถ่าย
  (2) ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
  (3) รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ในกรณีการขอใบอนุญาตแบบกระดาษ ส่วนการขอใบอนุญาตแบบพลาสติกไม่ต้องใช้