1 2 3 4 5
หลักสูตรการสอน
บริการของเรา
contact us

  โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

 • 56/33 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • สนามฝึกหัดขับรถ

 • 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 •  โทรศัพท์ 083-687-8311, 089-203-1068 สาขารังสิต 086-946-5511
  สาขาธรรมศาสตร์ 061-195-2738, สาขานวนคร 094-417-1991

หลักสูตรการสอน

1. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง

ประกอบด้วย เรียนภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และเรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้
1.1 ภาคทฤษฎี มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมจำนวน 5 ชั่วโมงดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ และสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ จำนวน 1 ชั่วโมง
1.2 ภาคปฏิบัติ มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวน 10 ชั่วโมงดังนี้
(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
 • - การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • - การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
 • - การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
 • - การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • - การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • - การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดา
 • - การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • - การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • (2) ฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่
 • - การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 • - การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • - การกลับรถทางแคบ
 • - การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • - การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • - การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • - การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
 • - การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
 • - การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • - การหยุดรถบนทางราบ
 • - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • (3) ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

  2. หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 4 ชั่วโมง

  ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
  2.2 การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 1 ชั่วโมง
  2.3 มารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง

  3. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ชั่วโมง

  ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
  3.1 การขับรถอย่างปลอดภัย
  3.2 มารยาทในการขับรถ

  ระเบียบการโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์

  การสมัครเรียนฝึกหัดขับรถยนต์
  1. คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ที่โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  (2) ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้
 • - ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • - ทดสอบสายตาทางลึก
 • - ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • - ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)
 • 2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนขับรถยนต์ เข้าสอบ และยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)
  (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
  (2) ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)
  (3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. วันเวลาและสถานที่
  (1) เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกหัดขับรถ
 • - วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์
 • - เวลา 06.00 - 20.00 น.
 • -สถานที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถเกรทไดรเวอร์ เลขที่ 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • (2) เรียนภาคทฤษฎี เข้ารับการอบรม
 • - วันพุธ - วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
 • - เวลา 09.00 - 16.00 น.
 • - สถานที่ ห้องอบรม ชั้น 3 โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ เลขที่ 56/33 ถ.คลองหลวง ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • (3) สอบใบอนุญาตขับขี่
 • - วันพุธ - วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
 • - เวลา 08.00 -14.00 น.
 • - สถานที่
 • สอบภาคทฤษฎีที่ห้องทดสอบภาคทฤษฎี ชั้น 2 โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ เลขที่ 56/33 ถนน
  คลองหลวง ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • สอบภาคปฏิบัติที่สนามฝึกหัดขับรถของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ เลขที่ 1/10 ม.4 ซอยคลองหกตะวันตก 15 ถนนเลียบคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • 4. อัตราค่าเรียน และค่าธรรมเนียม
  อัตราค่าเรียน ของโรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ (เสียค่าเรียนในวันรับสมัคร)
  (1)หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง พร้อมสอบใบขับขี่ อัตราค่าเรียน 6,000 บาท
  (2)หากผู้เรียนต้องการฝึกหัดขับรถเพิ่มเติมเมื่อจบการศึกษา จะต้องชำระค่าเรียนเพิ่มเติมอีก ดังนี้
 • - ฝึกหัดขับรถ 2 ชั่วโมง ค่าเรียน 900 บาท
 • - ฝึกหัดขับรถ 6 ชั่วโมง ค่าเรียน 2,500 บาท
 • - ฝึกหัดขับรถ 10 ชั่วโมง ค่าเรียน 4,000 บาท
 • (3) หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 4 ชั่วโมง อัตราค่าเรียน 500 บาท
  (4) หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 2 ชั่วโมงอัตราค่าเรียน 200 บาท
  ค่าธรรมเนียมของกรมการขนส่งทางบก
  (5) ทำใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว อายุ 2 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท และค่าคำร้อง 5 บาท
  (6) ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก smart card) ที่สำนักงานขนส่ง จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท
  (7) ถ้าเลือกทำใบอนุญาตขับขี่แบบเก่า นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป มาเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย
  5. เงื่อนไขการเรียนฝึกหัดขับ
  (1)การเรียนภาคปฏิบัติ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
  (2) ผู้เรียนหากไม่สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด ให้โทรเลื่อนชั่วโมงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเลื่อนวันและเวลาเรียนใหม่ มิฉะนั้น ถือว่าท่านใช้สิทธิ์แล้ว
  (3) ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบตามหลักสูตร 15 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสมัคร มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน และหากประสงค์จะเรียนขับรถอีก ท่านต้องสมัครเรียนใหม่
  (4) ผู้เรียนจะต้องมีชั่วโมงเข้าเรียนจริงครบถ้วนไม่น้อยกว่าหลักสูตรที่กำหนด 15 ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นผู้จบหลักสูตรและสามารถเข้ารับการทดสอบได้
  (5) เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบภายใน 3 เดือน นับแต่วันสมัคร หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนของโรงเรียน
  6. การออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบ
  เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและสอบขับรถแล้ว โรงเรียนสอนขับรถ เกรท ไดรเวอร์ จะออกหนังสือรับรองผลการเรียนและการสอบให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ภายในกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
  7. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายใด ๆ ในขณะเรียนขับรถ
  ผู้เรียนจะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเรียนขับรถทุกประการและจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ จากโรงเรียน
  ***ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนในระหว่างเรียน 60 วัน